Bài tập về C++ Xóa mảng

Mã:
int xoa(int a[],int &n,int vt){	
	for(int i=vt;i<n-1;i++)
	
	a[i]=a[i+1];
	n--;
        }
Ai giải thích cho mình biết a=a[i+1] như thế nào đi
nếu ai có thuật toán và bài mô phỏng cho mình xin lun nhak
 
XÁO DỮ LIỆU TRÊN MẢNG C++

Dưới đây là thủ tục xóa phần tử trên mảng.
void xoa(int a[], int &n)
{
int k;
printf(“Vi tri can xoa:\n”);
scanf(“%d”, &k);
for(int i=k; i<n; i++)
a=a[i+1];
n--;
}

Trong đó a=a[i+1] nhằm mục đích di dời các phần tử sau về làm phần tử trước. Vì sau khi xóa phải dồn phần tử lại.
 

Thống kê

Chủ đề
94,629
Bài viết
461,887
Thành viên
336,119
Thành viên mới nhất
AnhTruong100994
Top