Bài tập về C++ Xóa mảng

Mã:
int xoa(int a[],int &n,int vt){	
	for(int i=vt;i<n-1;i++)
	
	a[i]=a[i+1];
	n--;
        }
Ai giải thích cho mình biết a=a[i+1] như thế nào đi
nếu ai có thuật toán và bài mô phỏng cho mình xin lun nhak
 
XÁO DỮ LIỆU TRÊN MẢNG C++

Dưới đây là thủ tục xóa phần tử trên mảng.
void xoa(int a[], int &n)
{
int k;
printf(“Vi tri can xoa:\n”);
scanf(“%d”, &k);
for(int i=k; i<n; i++)
a=a[i+1];
n--;
}

Trong đó a=a[i+1] nhằm mục đích di dời các phần tử sau về làm phần tử trước. Vì sau khi xóa phải dồn phần tử lại.
 
Top