Cách di chuyển xung quanh 1 tài liệu trong Word 2010

Cách di chuyển xung quanh 1 tài liệu trong Word 2010, Move Around in Word 2010

Bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách di chuyển trong Word 2010. Word cung cấp một số cách để di chuyển xung quanh một tài liệu bằng chuột và bàn phím.

Để bắt đầu, chúng ta hãy tạo một số văn bản mẫu. Để tạo một văn bản mẫu, có sẵn một đoạn cắt ngắn. Mở một tài liệu mới và gõ =rand() và nhấn Enter. Word sẽ tạo ra nội dung sau cho bạn.

cach-di-chuyen-quanh-van-ban-word-2010-1.jpg


Di chuyển bằng chuột
Bạn có thể dễ dàng di chuyển con trỏ soạn thảo bằng cách nhấp vào văn bản của bạn ở bất cứ đâu trên màn hình. Có thể có những trường hợp khi một tài liệu lớn và bạn không thể thấy một nơi mà bạn muốn di chuyển. Tại đây, bạn sẽ phải sử dụng các thanh cuộn, như trong ảnh chụp màn hình sau.

cach-di-chuyen-quanh-van-ban-word-2010-2.jpg


Bạn có thể cuộn qua tài liệu của mình bằng cách lăn bánh xe chuột, tương đương với việc nhấp vào nút mũi tên lên hoặc mũi tên xuống trong thanh cuộn.

Di chuyển với thanh cuộn
Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên, có hai thanh cuộn: một để di chuyển theo chiều dọc trong tài liệu và một để di chuyển theo chiều ngang. Sử dụng thanh cuộn dọc, bạn có thể:

  • Di chuyển lên trên theo một dòng bằng cách nhấp vào mũi tên cuộn hướng lên trên.
  • Di chuyển xuống dưới bằng một dòng bằng cách nhấp vào mũi tên cuộn chỉ xuống.
  • Di chuyển một trang tiếp theo, sử dụng nút trang tiếp theo (chú thích).
  • Di chuyển một trang trước, sử dụng nút trang trước (chú thích).
  • Sử dụng nút Duyệt đối tượng - Browse Object để di chuyển qua tài liệu, đi từ một đối tượng được chọn sang đối tượng tiếp theo.

Di chuyển bằng bàn phím
Các lệnh bàn phím sau, được sử dụng để di chuyển xung quanh tài liệu của bạn, cũng di chuyển con trỏ chuột.

Tổ hợp phímNơi con trỏ chuột di chuyển
farrow.jpg
Chuyển qua một ký tự
barrow.jpg
Trở lại một ký tự
uarrow.jpg
Lên một dòng
darrow.jpg
Xuống một dòng
PageUpĐến màn hình trước
PageDownĐến màn hình tiếp theo
HomeĐến đầu dòng hiện tại
EndĐến cuối dòng hiện tạiBạn có thể di chuyển từng từ hoặc từng đoạn. Bạn sẽ phải giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím mũi tên, di chuyển điểm chèn như được mô tả ở đây.
Tổ hợp phímNơi điểm chèn di chuyển
Ctrl +
farrow.jpg
Đến từ tiếp theo
Ctrl +
barrow.jpg
Đến từ trước
Ctrl +
uarrow.jpg
Đến đầu đoạn trước
Ctrl +
darrow.jpg
Đến đầu đoạn tiếp theo
Ctrl + PageUpĐối tượng duyệt trước đó
Ctrl + PageDownĐến đối tượng duyệt tiếp theo
Ctrl + Trang chủĐến đầu tài liệu
Ctrl + Kết thúcĐến cuối tài liệu
Ctrl + F5Đến nơi cuối cùng bạn thay đổi trong tài liệu của bạn.


Di chuyển với lệnh Go To

Nhấn phím F5 để sử dụng lệnh Go To. Điều này sẽ hiển thị một hộp thoại trong đó bạn sẽ có nhiều tùy chọn để tiếp cận đến một trang cụ thể.
Thông thường, chúng tôi sử dụng số trang (Page number), số dòng (Line number) hoặc số phần (Section number) để đi trực tiếp đến một trang cụ thể và cuối cùng nhấn nút Chuyển đến - Go to.

cach-di-chuyen-quanh-van-ban-word-2010-3.jpg
 
  • Chủ đề
    di chuyen soan thao van ban xung quanh
  • Top