Tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết

Danh sách các thì trong tiếng anh, công thức thì, dấu hiệu nhận biết và các sử dụng từng thì một cách chính xác nhất

Trong tiếng Anh có tất cả 12 thì cơ bản với các các sử dụng và dấu hiêu nhận biết khác nhau. Dưới đây là tổng hợp công thức thành lập, Dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng 12 thì này để các bạn dễ dàng phân biệt và nắm rõ. Trong đó dấu hiệu nhận biết của các thì là rất quan trọng trong việc làm bài thi trắc nghiệm nhanh và chính xác. Cũng có một số trường hợp chúng ta phải dịch nghĩa mới chọn đúng động từ của thì đó. Các thì này được học trong nhiều các lớp học cấp 2: lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Cấp 3 bao gồm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Và sau này kể cả khi lên đại học chúng ta cũng được học các thì này và thi các cuộc thi TOEIC, ielts... Nên chúng ta cần năm rõ

cac-thi-trong-tieng-anh.jpg

Tiếng ANh gồm 12 thì cơ bản chính được học trong chương trình phổ thông

Tuy nhiên lời khuyên thực sự thì việc học ngữ pháp và các thì trong tiếng anh chỉ quan trọng trong thi cử, trong văn nói giao tiếp thì các bạn nên thực hành nhiều hơn vì chương trình giáo dục tiếng Anh các lớp bây giờ gần như không có tác dụng nhiều trong thực tế cuộc sống khi mà học tiếng anh mấy năm trời nhưng đa số học sinh và kể cả sinh viên đều không thể giao tiếp những câu cơ bản. Gặp người nước ngoài không biết nói gì vì quá chú trọng và ngữ pháp. Trong khi đợi những cải cách về việc học tiếng ANh thì bạn có thể tự cải cách cho mình bằng các phương pháp học online, học trên youtube, các website tiếng anh kể cả vforum và tập thực hành nhiều giao tiếp nhiều với bạn bè hoặc các group, học qua các bộ phim đoạn hội thoại tiếng anh. Ban đầu cũng chưa cần chú ý nhiều tới các thì của câu vì người nước ngoài nghe họ đều có thể hiểu. Nhưng nói sai từ thì họ rất khó hiểu.


1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present

VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
 • (Khẳng định): S + Vs/es + O
 • (Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O
 • (Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?
VỚI ĐỘNG TỪ TOBE
 • (Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O
 • (Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O
 • (Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O
Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.

Cách dùng:
 1. Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên.
  Ví dụ: The sun ries in the East.
  Tom comes from England.
 2. Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
  Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle.
  I get up early every morning.
  Lưu ý : ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.
 3. Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người
  Ví dụ: He plays badminton very well
 4. Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.

2. Thì hiện tại tiếp diễn - Present Continuous

Công thức
 • Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O
 • Phủ định:S+ BE + NOT + V_ing + O
 • Nghi vấn: BE + S+ V_ing + O
Từ nhận biết: Now, right now, at present, at the moment

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn
 • Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại.
  Ex: The children are playing football now.
 • Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.
  Ex: Look! the child is crying.
  Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
 • Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS :
  Ex : He is always borrowing our books and then he doesn't remember -
 • Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra ( ở tương lai gần)
  Ex: He is coming tomrow
  Lưu ý : Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget,..........
  Ex: I am tired now.
  She wants to go for a walk at the moment.
  Do you understand your lesson?

3. Thì hiện tại hoàn thành - Present Perfect
 • Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O
 • Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle + O
 • Nghi vấn: have/ has +S+ Past participle + O
Từ nhận biết: already, not...yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...

Cách dùng:

Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.
Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ.
Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với i since và for.
Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu.
For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian là bao lâu.

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn - Present Perfect Continuous
 • Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O
 • Phủ định: S+ Hasn’t/ Haven’t+ been+ V-ing + O
 • Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been+ V-ing + O?
Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Cách dùng: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).


5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN - Simple Past

VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
 • (Khẳng định): S + V_ed + O
 • (Phủ định): S + DID+ NOT + V + O
 • (Nghi vấn): DID + S+ V+ O ?
VỚI TOBE
 • (Khẳng định): S + WAS/WERE + O
 • (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + O
 • (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ O ?
Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định.
CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ
When + thì quá khứ đơn (simple past)
When + hành động thứ nhất


6. Thì quá khứ tiếp diễn - Past Continuous
 • Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
 • Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O
 • Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O?
Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).

Cách dùng:
Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra cùng lúc. Nhưng hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang tiếp tục xảy ra thì hành động thứ hai xảy ra.
CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING
While + thì quá khứ tiếp diễn (past progressive)

7. Thì quá khứ hoàn thành - Past Perfect
 • Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O
 • Phủ định: S+ hadn’t+ Past Participle + O
 • Nghi vấn: Had+S+ Past Participle + O?
Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for....

Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Pas Perfect Continuous
 • Khẳng định:S+ had + been + V_ing + O
 • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O
 • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O?
Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Cách dùng: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ


9. THÌ TƯƠNG LAI - Simple Future
 • Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
 • Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O
 • Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O?
Cách dùng:
Khi quí vị đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to.
Khi quí vị chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will.
CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)
Khi quí vị diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to.
CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)


10. Thì tương lai tiếp diễn - Future Continuous
 • Khẳng định: S + shall/will + be + V_ing+ O
 • Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
 • Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O
Từ nhận biết: in the future, next year, next week, next time, and soon.

Cách dùng:Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.
CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING hoặc
CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING


11. Thì tương lai hoàn thành - Future Perfect
 • Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle
 • Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
 • Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?
Từ nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩa là before)

Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.
CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)


12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - Future Perfect Continuous
 • Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O
 • Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O
 • Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?
Cách dùng:
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

Khi quí vị chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will.
CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)
Khi quí vị diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to.
CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)

Ngoài các thì trên đây thì các bạn có thể đọc thêm các thì khác và cụ thể từng thì hơn trong mục Ngữ pháp tiếng Anh của vfo.vn với nhiều bài viết đơn giản và dễ hiểu nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
 • Chủ đề
  12 thi trong tieng anh cac thi trong tieng anh cach su dung thi dau hieu nhan biet
 • mình vẫn còn dang honag mang khi sử dụng thì quá khứ tiếp diễn, hoàn thành và hoan thnahf tiếp diễn >.<
  có bạn nào giúp mình với
   
  bạn ơi mình muốn tìm bài tập của tất cả các thì trong tiếng anh và có cả đáp án nữa mà mình tìm đc có 4 thì đầu tiên thôi
   

  Na Thùy

  Na Bé
  Dài quá vậy trời, làm gọn hơn với dễ hiểu hơn được không ạ
   
  " frameborder="0" allowfullscreen>" frameborder="0" allowfullscreen>" frameborder="0" allowfullscreen>" frameborder="0" allowfullscreen>" frameborder="0" allowfullscreen>" frameborder="0" allowfullscreen>" frameborder="0" allowfullscreen>hihihihihihihihihiihhihiih up đê
   
  Top