Kết quả tìm kiếm

  1. Ha.trong

    Bài tập quản lí sv

    : Để quản lý hồ sơ SinhVien của trường KDCN nhà trường cần các thông tin sau: Mỗi học sinh có các thông tin sau: mã sinh viên, Họ tên, tuổi, quê quán, lớp Khóa Yêu cầu 1: Xây dựng Lớp SinhVien để quản lý thông tin của mỗi SinhVien. Yêu cầu 2: Xây dựng các phương thức thêm, hiển thị thông tin...
Top