PDA

Xem bản đầy đủ : Địa lý lớp 11 1. Địa lý 11: Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển Bài 1 SGK
 2. Địa lý 11: Nêu đặc trưng và tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại Bài 1 SGK trang 9
 3. Địa lý 11: Trình bày điểm tương phản trình độ phát triển kinh tế xã hội của nhóm nước phát triển Bài 1
 4. Địa lý 11: Nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra Bài 1 SGK trang 9
 5. Địa lý 11: Nhận xét khác biệt chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình nhóm nước phát triển và đang phát triển
 6. Địa lý 11: Dựa bảng 1.2, nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế các nhóm nước Bài 1 SGK trang 8
 7. Địa lý 11: Dựa bảng 1.1 nhận xét chênh lệch GDP bình quân giữa các nước phát triển và đang phát triển
 8. Địa lý 11: Dựa hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ theo mức GDP bình quân đầu người
 9. Địa lý 11: Xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR Bài 2 SGK trang 12
 10. Địa lý 11: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào Bài 2 SGK
 11. Địa lý 11: Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế Bài 2 SGK trang 12
 12. Địa lý 11: Dựa bảng 2, so sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực Bài 2 SGK trang 12
 13. Địa lý 11: Lập bảng trình bày một số vấn đề môi trường toàn cầu Bài 3 SGK trang 15
 14. Địa lý 11: Trong bảo vệ môi trường, cần tư duy toàn cầu hành động địa phương Bài 3 SGK trang 15
 15. Địa lý 11: Chứng minh bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển bài 3 SGK trang 15
 16. Địa lý 11: Nêu một số loài động vật ở nước ta hiện nay có nguy cơ tuyệt chủng Bài 3 SGK trang 15
 17. Địa lý 11: Tại sao Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại Bài 3 SGK trang 15
 18. Địa lý 11: Trình bày hậu quả do nhiệt độ Trái Đất tăng và tầng ô dôn bị thủng Bài 3 SGK trang 14
 19. Địa lý 11: Dân số già dẫn tới những hậu quả gì về kinh tế xã hội Bài 3 SGK trang 14
 20. Địa lý 11: Dựa bảng 3.2, so sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển Bài 3 SGK trang 14
 21. Địa lý 11: Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về kinh tế xã hội Bài 3 SGK trang 13
 22. Địa lý 11: Dựa bảng 3.1, so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển Bài 3 SGK
 23. Địa lý 11: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hôi, thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
 24. Địa lý 11: Phân tích tác động của vấn đề dân cư, xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế Bài 5 SGK
 25. Địa lý 1!: Dựa vào bảng, nhận xét sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với châu lục khác Bài 5 SGK
 26. Địa lý 11: Các nước châu Phi cần giải pháp gì khắc phục khó khăn trong quá trình bảo vệ thiên nhiên
 27. Địa lý 11: Dựa bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi Bài 5 SGK trang 22
 28. Địa lý 1!: Dựa bảng 5.1, so sánh nhận xét chỉ số dân số của châu Phi so với các nhóm Bài 5 SGK trang 20
 29. Địa lý 1!: Dựa hình 5.1, cho biết đặc điểm khí hậu, cảnh quan của châu Phi Bài 5 SGK trang 20
 30. Địa lý 11: Dựa bảng 5.4, cho biết đến năm 2004 quốc gia nào ở Mĩ La Tinh có tỉ lệ nơ nước ngoài cao
 31. Địa lý 11: Dựa hình 5.4 nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh 1985 - 2004 Bài 5 SGK trang 26
 32. Địa lý 11: Dựa bảng 5.3 nhận xét tỉ trọng thu nhập các nhóm dân cư ở Mĩ La Tinh Bài 5 SGK trang 25
 33. Địa lý 11: Dựa hình 5.3 cho biết Mĩ La Tinh có những cảnh quan, tài nguyên khoáng sản gì Bài 5 SGK
 34. Địa lý 11: Quan hệ giữa Ixrawen và Palextin có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội
 35. Địa lý 11: Tìm trong bảng các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất ở từng khu vực Bài 5 tiết 3 SGK trang 33
 36. Địa lý 11: Các vấn đề khu vực Tây Nam Á và Trung Á nên bắt đầu giải quyết từ đâu Bài 5 tiết 3 SGK
 37. Địa lý 11: Nhận xét hậu quả các cuộc chiến tranh xung đột khu vực Tây Nam Á Bài 5 tiết 3 SGK trang 32
 38. Địa lý 11: Nhận xét khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á Bài 5 tiết 3 SGK
 39. Địa lý 11: Hình 5.7 cho biết khu vực Trung Á có những quốc gia nào Bài 5 tiết 3 SGK trang 30
 40. Địa lý 11: Hãy xác định trên bản đồ vị trí các quốc gia của khu vực Tây Nam Á
 41. Địa lý 11: Dựa hình 6.1 vẽ biểu đồ thể hiện dân số Hoa Kì qua các năm và giải thích Bài 6 SGK trang 40
 42. Địa lý 11: Nêu những điều kiện thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên ở Hoa Kì Bài 6 SGK
 43. Địa lý 11: Cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì có thuận lợi cho sự phát triển kinh tế Bài 6 SGK trang 36
 44. Địa lý 11: Quan sát hình 6.3 nhận xét sự phân bố dân cư của Hoa Kì Bài 6 SGK trang 40
 45. Địa lý 11: Dựa bảng 6.2 nêu biểu hiện xu hướng già hóa dân số của Hoa Kì Bài 6 SGK trang 39
 46. Địa lý 11: Trình bày nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kì Bài 6 SGK
 47. Địa lý 11: Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Bài 6 SGK trang 44
 48. Địa lý 11: Dựa bảng 6.3 vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì so với thế giới và các châu lục khác Bài 6 SGK
 49. Địa lý 11: Dựa hình 6.6 trình bày sự phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp chính của Hoa Kì Bài 6 SGK
 50. Địa lý 11: Dựa bảng 6.3 so sánh GDP Hoa Kì với thế giới và các châu lục khác Bài 6 SGK trang 41
 51. Địa lý 11: Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính ở Hoa Kì Bài 6 SGK
 52. Địa lý 11: Dựa bảng 7.1 và 7.5 chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới Bài 7 SGK trang 50
 53. Địa lý 11: Cho biết Liên minh EU hình thành và phát triển như thế nào Bài 7 SGK trang 50
 54. Địa lý 11: Nhận xét quan hệ thương mại của EU với các nước bên ngoài tổ chức EU Bài 7 SGK trang 50
 55. Địa lý 11: Cho bảng 7.1 so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản Bài 7 SGK trang 49
 56. Địa lý 11: Phân tích hình 7.4 để thấy cơ cấu tổ chức và hoạt động các cơ quan đầu nào của EU Bài 7 SGK
 57. Địa lý 11: Dựa hình 7.3 trình bày những liên minh hợp tác chính của EU Bài 7 SGK trang 48
 58. Địa lý 11: Xác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EU những năm 1995, 2004 và 2007 Bài 7 SGK trang 48
 59. Địa lý 11: Hãy cho biết thế nào là liên kết vùng Bài 7 SGK trang 55
 60. Địa lý 11: Hãy cho biết EU đã thành công thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải
 61. Địa lý 11: Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối Bài 7 SGK trang 55
 62. Địa lý 11: Cho biết việc hợp tác trong liên kết vùng Ma xơ rai nơ đã mang lại lợi ích gì Bài 7 SGK
 63. Địa lý 11: Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng Bài 7 SGK trang 54
 64. Địa lý 11: Cho biết các nước EU đã hợp tác thế nào trong giao thông vận tải Bài 7 SGK trang 53
 65. Địa lý 11: Vì sao việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến của sự liên kết trong EU Bài 7 SGK
 66. Địa lý 11: Hãy phân tích nội dung và lợi ích bốn mặt tự do lưu thông trong EU Bài 7 SGK trang 51
 67. Địa lý 11: Dựa bảng 7.2 vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và các nước trên thế giới Bài 7
 68. Địa lý 11: Cho biết việc hình thành thị trường chung châu Âu và đồng tiền chung ơ-rô tạo thuận lợi gì
 69. Địa lý 11: Chứng minh CHLB Đức là nước có nền công nghiệp và nông nghiệp phát triển cao Bài 7 SGK
 70. Địa lý 11: Vì sao nói nước Đức là một cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới Bài 7 SGK trang 60
 71. Địa lý 11: Dựa hình 7.14 nêu sự phân bố một số cây trồng vật nuôi của CHLB Đức Bài 7 SGK trang 60
 72. Địa lý 11: Dựa hình 7.12 xác định các trung tâm công nghiệp Bài 7 SGK trang 59
 73. Địa lý 11: Dựa bảng 7.3 và 7.4 chứng minh CHLB Đức là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới Bài 7 SGK
 74. Địa lý 11: Nêu một số nét nổi bật trong dân cư xã hội của CHLB Đức Bài 7 SGK trang 57
 75. Địa lý 11: Đặc điểm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên ảnh hưởngđến phát triển kinh tế của CHLB Đức
 76. Địa lý 11: Nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng ở LB Nga Bài 8 SGK
 77. Địa lý 11: Đặc điểm dân cư của Nga có thuận lợi, khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế Bài 8 SGK
 78. Địa lý 11: Phân tích thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của LB Nga Bài 8
 79. Địa lý 11: Dựa bảng 8.4 cho biết sự phân bố dân cư của LB Nga Bài 8 SGK trang 64
 80. Địa lý 11: Dựa bảng 8.2, hình 8.3 nhận xét sự thay đổi dân số của LB Nga Bài 8 SGK trang 64
 81. Địa lý 11: Tài nguyên khoáng sản của LB Nga thuận lợi phát triển ngành công nghiệp nào Bài 8 SGK
 82. Địa lý 11: Quan sát hình 8.1 cho biết LB Nga giáp với các quốc gia, đại dương nào Bài 8 SGK trang 62
 83. Địa lý 11: Nêu tên các ngành công nghiệp mà LB Nga hợp tác với Việt Nam Bài 8 SGK trang 72
 84. Địa lý 11: Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga Bài 8 SGK trang 72
 85. Địa lý 11: Trình bày vai trò LB Nga trong Liên Bang Xô Viết trước đây
 86. Địa lý 11: Dựa hình 8.6 nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga Bài 8 SGK trang 68
 87. Địa lý 11: Dựa hình 8.10 nêu sự phân bố các cây trồng và vật nuôi chủ yếu của LB Nga Bài 8 SGK
 88. Địa lý 11: Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga Bài 8 SGK trang 73
 89. Địa lý 11: Chứng minh dân số của Nhật Bản đang già hóa Bài 9 SGK trang 78
 90. Phân tích thuận lợi khó khăn của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Nhật Bản Bài 9 SGK trang 78
 91. Địa lý 11: Dựa bảng 9.3 nhận xét tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản 1990-2005 Bài 9 SGK
 92. Địa lý 11: Từ bảng 9.2 nhận xét tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản 1950-1973 Bài 9 SGK trang 77
 93. Địa lý 11: Đặc điểm người lao động tác động thế nào đến nền kinh tế xã hội Nhật Bản Bài 9 SGK trang 76
 94. Địa lý 11: Dựa bảng 9.1 cho biết cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản biến động xu hướng nào Bài 9
 95. Địa lý 11: Dựa hình 9.2 nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngòi, bờ biển của Nhật Bản Bài 9 SGK
 96. Địa lý 11: Nhận xét giải thích sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản 1985-2003 Bài 9 SGK
 97. Địa lý 11: Trình bày đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản Bài 9 SGK trang 83
 98. Địa lý 11: Chứng minh Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao Bài 9 SGK trang 83
 99. Địa lý 11: Vì sao đánh bắt hải sản là ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản Bài 9 SGK trang 82
 100. Địa lý 11: Tại sao nông nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản Bài 9 SGK trang 81
 101. Địa lý 11: Dựa hình 9.5 nhận xét mức độ tập trung và đặc điểm phân bố công nghiệp Nhật Bản Bài 9 SGK
 102. Địa lý 11: Dựa bảng 9.4 nêu sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới Bài 9 SGK trang 80
 103. Địa lý 11: Cho biết chính sách dân số đã tác động đến dân số của Trung Quốc thế nào Bài 10 SGK trang 90
 104. Địa lý 11: Hình 10.1 và 10.4 nhận xét đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc Bài 10 SGK trang 90
 105. Địa lý 11: Phân tích thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với sự phát triển Trung Quốc Bài 10 SGK
 106. Địa lý 11: Nêu đặc điểm địa hình miền Đông và miền Tây Trung Quốc Bài 10 SGK trang 90
 107. Địa lý 11: Hình 10.4 nhận xét giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc Bài 10 SGK trang 89
 108. Địa lý 11: Hình 10.3 nhận xét sự thay đổi tổng dân số, dân số nông thôn và thành thị Trung Quốc Bài 10
 109. Địa lý 11: Hình 10.1 nêu tên các dạng địa hình chính và các con sông lớn Trung Quốc Bài 10 SGK trang 88
 110. Địa lý 11: Vị trí địa lý, quy mô lãnh thổ ảnh hưởng thế nào đến địa hình và khí hậu Trung Quốc Bài 10 SGK
 111. Địa lý 11: Vì sao sản xuất nông nghiệp Trung Quốc chủ yếu tập trung ở miền Đông Bài 10 SGK trang 95
 112. Địa lý 11: Hình 10.8 nhận xét giải thích sự phân bó công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK trang 95
 113. Địa lý 11: Chứng minh kết quả hiện đại hóa công nghiệp nông nghiệp của Trung Quốc Bài 10 SGK
 114. Địa lý 11: Tại sao có sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp miền Đông và Tây bài 10 SGK trang 94
 115. Địa lý 11: Hình 10.8 nhận xét sự phân bố các ngành công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK trang 94
 116. Địa lý 11: Bảng 10.1 nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp Trung Quốc Bài 10 SGK
 117. Địa lý 11: Trung Quốc có thuận lợi nào để phát triển ngành công nghiệp khai thác, luyện kim Bài 10 SGK
 118. Địa lý 11: Nhận xét chung sản lượng một số nông sản của Trung Quốc Bài 10 SGK trang 97
 119. Địa lý 11: Dựa bảng 10.4 vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu Trung Quốc Bài 10 SGK trang 97