If you finish work early, you can come for a drink with us.
giải thích: đây là câu điều kiện loại 1, cấu trúc If + S + V (hiện tại), S + will,can + V (nguyên mẫu)
Chúc bạn học tốt ! :))