Có một dãy số:
127 35.5 (14) 184 238 70 19 TELEX
TELEX ứng với sự quy đổi của 70 với 19
Xài Telex sau khi biến đổi 70 và 19 ra thích hợp
Ta biến đổi số ra chữ, Telex ứng với số 2 cuối ta có kết...