Trên lý thuyết là vậy nhưng mình nghĩ hạn chế cắm vào rút ra liên tục vẫn hay hơn