mình toan sạc qua đêm, kết quả bây giờ là 30% pin vẫn sập nguồn như thường