Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: Lỗi camera sau iphone 5s: Cần làm mát iPhone trước khi bạn có thẻ sử dụng flash

Your Message