các bạn giải hộ mình nhé mình xin cảm ơn trước
Câu 1: khi một tế bào người có 22+x NST thì câu nào trong những câu dưới đây là đúng:
A:tế bào chính đã được thụ tinh
B.Đó là tế bào vừa trải qua giảm phân
C. đó là tế bào sinh dưỡng
d.đó là tế bào vừa trải qua nguyên phân
Câu 2: Trong mô đang phân bào, có một tế bào có số ADN bằng nửa các tế bào khác. Tế bào đang ở pha, kì nào?
A.G1 B.G2 C.Kì trước D.Kì giữa
Câu 3pha hay kì nào dưới đây trong chu kì tế bào thường ngắn nhất?
A.G1
B.G2
C.S
Dnguyên phân
Câu 4: nhận định nào dưới đây là không đúng về phan chia tế bào chất ở các tế bào nhân thực?
A.Tế Bào nhân thực có vach ngăn giữa.
B. phân chia tế bào chất có thể bắt đầu ngay khi nguyên phân xảy ra.
C.các tế bào thực vật vòng co thắt tại vùng xích đạo tế bào.
D. Sự liên kết màng tế bào nối liền vách giữa với màng sinh chất
Câu 5: E.coli có thời gian thế hệ (g) là 20 phút ở 4o độ C số tế bào ban đầu = 10^6, sau một số thế hệ số lượng tế bào của quần thể là 6*10^6. xác định thời gian thế hệ đạt được số lượng tế bào đó.
A.1 giờ
B.2h
C.3h
d.4h
Câu 6:thời gian của chu kì tế bào phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. từng loại tế báo trong cơ thể
B.từng loại sinh vật
C.từng giai đoạn phát triển của cơ thể
D. từng loại tế bào trong cơ thể và từng loại sinh vật
Câu 7:diệp lục không tham gia vào quá trình
A. Hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời
B.Chuyển hóa năng lượng
C.kHỬ CO2
Dvận chuyển năng lượng
Câu 8: ở thực vật C3, chất khí được thải ra trong quá trình quang hợp là
A.CO2
B.O2
C .H2
D.N2
cÂU 9: dạng hình khối nào sau đây hay gặp ở virút?
A.Hình khối 12 mặt
B. Hình khối 20 mặt
C.xoắn ốc
D. phức tạp
Câu 10:tính chuyên hóa của virut được thể hiện ở
A. Tính đặc hiệu ADN
B. sự hấp thụ
C.Tính đặc hiệu ARN
D.sự có mặt của lông nhung
Câu11: lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây có liên quan đến sự phân bố và lan truyền bệnh
A. bệnh di truyền học
B.sinh học phân tử
C. dịch tễ học
D. Miễn dịch học
Câu 12: điều nào sau đây không phải ứng dụng của viut
A. tạo sinh khối
B.nghiên cứu sinh học cơ bản
C.Tạo thuốc trừ sâu
D. sản xuất vắc xin
Câu 13: điều khẳng định nào sau đây là không đúng với virút
A.có vỏ capsit là prooteein
B.Không có Ribôxôm
C. Không có loại enzim nào
D.chỉ chứa adn và ARN
Câu 14 ở ruồi giấm bộ NST 2n=8.một tế bào sinh dục của ruồi dấm bước vào lần phân bào 1 bình thường .Xác định số NST thể kép đang phân li về một cực của tế bào
A. 4
B8
C16
D24
Câu 15: Qúa trình nguyên phân liên tiếp một số đợt từ tế bào lưỡng bội của ruồi giấm tạo ra số tế bào mới ở thế hệ tế bào cuối cùng với 256 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số tế bào được tạo thành ở thế hệ cuối cùng ?
A16
b32
C 64
d23
Câu 16:Qúa trình nguyên phân liên tiếp một số đợt từ tế bào lưỡng bội của ruồi giấm tạo ra số tế bào mới ở thế hệ tế bào cuối cùng với 256 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số đợt phân bào của tế bào ban đầu
a4
b5
C 6
d7
Cau 17:Qúa trình nguyên phân từ một hợp tử người, tạo ra được 8 tế bào mới. Xác định số đợt phân bào của hợp tử?
A1
B2
C3
D4
Câu 18: ở lợn bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=38. Khi giảm phân hình thành giao tử, bộ NST thể r=thay đổi về số lượng và trạng thái đơn và kép. Xác định số NST ở kì giữa lần i?
a19
b29
c38
d76
Câu 19:ở lợn bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=38. Khi giảm phân hình thành giao tử, bộ NST thể r=thay đổi về số lượng và trạng thái đơn và kép. Xác định số NST ở kì cuối lân 1 khi 2 tế bào con được tạo thành?
a19
b38
C 76
d29
câu 20:ở lợn bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=38. Khi giảm phân hình thành giao tử, bộ NST thể thay đổi về số lượng và trạng thái đơn và kép. Xác định số NST ở kì cuối lân 2 khi quá trình phân bào kết thúc
A19NST kép b38 NST kép C38NST đơn D.19NST đơn
câu 21:ở ruồi giấm bộ NST 2n=8.một tế bào sinh dục của ruồi dấm đang ở kì trung gian( trước lần phân bào 1 của giảm phân)Xác định số tâm động trong tế bào?
A4
b16
C 8
d24
câu 22:ở ruồi giấm bộ NST 2n=8.một tế bào sinh dục của ruồi dấm đang ở kì trung gian( trước lần phân bào 1 của giảm phân)Xác định số NST kép trong tế bào?
a4
b8
c16
d24