ai co gủi dum mình nha, cam on Hòa bình kiem giúp mình với