Câu 1: Cho mệnh đề p,q khẳng định sau đây đúng hay sai:
[(q!->p!)^p]<=> (p->q)! (dấu ! là phủ định p,q hay Không q, Không p)
câu 2: Có 30 câu hỏi khác nhau có 5 câu khó 10 câu trung bình và 15 câu dễ. từ đó ta lập được bao nhiêu đề khác nhau mỗi đề gồm 5 câu trong đó có 3 loại(dễ, trung bình, khó) và câu dễ không ít hơn 2.
câu 3:
Tính cách chia 18 viên kẹo giống nhau cho 4 đứa bé đều có kẹo và đứa nhỏ nhất có ít nhất 4 viên

Câu 4:
Cho Tập A Với |A|=4
Xác định trên R có tính chất:

Tính chất Phản xạ Đối xứng Phản xạ,
Đối xứng
Phản Xứng Đối xứng,
Phản xứng
P.Xạ, Đ.Xứng, P.Xứng
Số Lượng