- Trả trước nạp tiền tặng 38%, 49%, 50% giá trị thẻ nạp.
- MobiCard: tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ.
Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/05/2014 đến ngày 09/05/2014