kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Giúp về mảng có cấu trúc C++

 1. #1
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.249

  Giúp về mảng có cấu trúc C++

  COde mình bị lỗi mong pro vào giúp :
  file Khaibao.h
  Mã:
  #include <iostream>
  #include <string.h>
  #define MAX 100
  using namespace std;
  
  typedef struct VIDEO
  {
    char tenphim[MAX];
    char theloai[20];
    char namedaodien[MAX];
    char nameactor[30];
    char nameactress[30];
    int namsx;
    char hangsx[30];
  
  };
  
  void Nhap1phim( VIDEO &p);
  void Xuat1phim( VIDEO p);
  void Nhapdsvideo( VIDEO a[MAX], int &n);
  void Xuatdsvideo( VIDEO a[MAX], int n);
  void Search_type( char s1[MAX]);
  file caidat.cpp
  Mã:
  #include "Khaibao.h"
  
  void Nhap1phim( VIDEO &p)
  {
    cout<<" \nName film: :";
    cin.ignore();
    cin.getline(p.tenphim,30);
    cout<<" \nThe type of film: ";
    cin.getline(p.theloai, 30);
    cout<<" \nName of director: ";
    cin.getline(p.namedaodien,30);
    cout<<" \nName of actor: ";
    cin.getline(p.nameactor, 30);
    cout<<" \nName of actress: ";
    cin.getline(p.nameactress, 30);
    cout<<"\nProduction year :";
    cin>>p.namsx;
    cout<<"\nThe production:";
    cin.ignore();
    cin.getline(p.hangsx,30);
    
    
  }
  void Xuat1phim( VIDEO p)
  {
    
    cout<<"\n"<<p.tenphim<<"\t\t"<<p.theloai<<"\t"<<p.namedaodien<<"\t"<<p.nameactor<<"\t"<<p.nameactress<<"\t\t"<<p.namsx<<"\t"<<p.hangsx;
    
  }
  
  void Nhapdsvideo( VIDEO a[MAX], int &n)
  {
    do{
      cout<<"\nThe number of film wants to enter: ";
      cin>>n;
      if(n<=0)
        cout<<"Sorry! Number of invalid clicks original film. Please re-enter !";
    }while( n <=0);
  
    for( int i=0; i<n; i++)
    {
      Nhap1phim(a[i]);
      cout<<endl;
    }
  }
  void Xuatdsvideo( VIDEO a[MAX], int n)
  {
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
      Xuat1phim(a[i]);
      cout<<endl;
    }
  }
  
  void Search_type( char s1[MAX])
  {
    VIDEO s;
    cout<<"\nEnter type of film which you want to find:";
    cin.getline(s1,30);
  
    if (strcmp(s1,s.theloai)==0)
    {
      cout<<"\nFilms which you want:\n ";
      Xuat1phim(s);
    }
    else
    {
      cout<<"Not Found !";
    }
  }
  hàm main()
  Mã:
  #include "Khaibao.h"
  
  void main()
  {
    int n;
    VIDEO vd, a[MAX];
    char s1[MAX];
    Nhapdsvideo(a,n);
    cout<<"\nName film"<<"\t"<<"Type"<<"\t"<<"Name director"<<"\t"<<"Actor"<<"\t"<<"actress"<<"\t\t"<<"production year"<<"\t"<<"porduction";
    Xuatdsvideo(a,n);
    Search_type(s1);  
    cout<<endl;
  }
  errorebug error !

  Thanks pro trước
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.249

  Reply: Giup về mảng có cấu trúc C++

  Mọi người giúp em với

 3. #3
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.249

  Reply: Giúp về mảng có cấu trúc C++

  #include "Khaibao.h"

  void main()
  {
  int n;
  VIDEO vd, a[MAX];
  char s1[MAX];
  Nhapdsvideo(a,n);
  cout<<"\nName film"<<"\t"<<"Type"<<"\t"<<"Name director"<<"\t"<<"Actor"<<"\t"<<"actress"<<"\t\t"< <"production year"<<"\t"<<"porduction";
  Xuatdsvideo(a,n);
  Search_type(s1,vd);
  cout<<endl;
  }
  void mian mới nhất đây

 4. #4
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.249

  Reply: Giup về mảng có cấu trúc C++

  void Search_type( char s1[MAX],VIDEO a[MAX], int n)
  {

  cout<<"\nEnter type of film which you want to find:";
  cin.getline(s1,30);

  for( int i=0; i<n; i++)
  {
  if (strcmp(s1,a[i].theloai)==0)
  {
  cout<<"\nFilms which you want:\n ";
  Xuat1phim(a[i]);
  }
  else
  {
  cout<<"Not Found !";
  }
  }
  }

 5. #5
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.595

  Reply: Giup về mảng có cấu trúc C++

  Bạn thử sửa 2 hàm này xem nhe

  Mã:
  void Search_type( char s1[MAX], VIDEO s)
  {
    cout<<"\nEnter type of film which you want to find:";
    cin.getline(s1,30);
  
    if (strcmp(s1,s.theloai)==0)
    {
      cout<<"\nFilms which you want:\n ";
      Xuat1phim(s);
    }
    else
    {
      cout<<"Not Found !";
    }
  Mã:
  void main()
  {
    int n;
    VIDEO vd, a[MAX];
    char s1;
    Nhapdsvideo(a,n);
    cout<<"\nName film"<<"\t"<<"Type"<<"\t"<<"Name director"<<"\t"<<"Actor"<<"\t"<<"actress"<<"\t\t"<<"production year"<<"\t"<<"porduction";
    Xuatdsvideo(a,n);
  
  cout<< "Nhap the loai ban muon tim kiem:";
  cin>> s1;
  
  for( int i=0; i<n; i++){
  Search_type(s1, a[i]);  
  }
    
    cout<<endl;
  }

 6. #6
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.249

  Reply: Giup về mảng có cấu trúc C++

  void Search_type(VIDEO a[MAX], int n)
  {
  char s1[MAX];
  cout<<"\nEnter type of film which you want to find:";
  cin.getline(s1,30);

  for( int i=0; i<n; i++)
  {
  if (strcmp(s1,a[i].theloai)==0)
  {
  cout<<"\nFilms which you want:\n ";
  Xuat1phim(a[i]);
  }
  else
  {
  cout<<"Not Found !";
  }
  }
  }


  #include "Khaibao.h"

  void main()
  {
  int n;
  VIDEO vd, a[MAX];
  char s1[MAX];
  Nhapdsvideo(a,n);
  cout<<"\nName film"<<"\t"<<"Type"<<"\t"<<"Name director"<<"\t"<<"Actor"<<"\t"<<"actress"<<"\t\t"< <"production year"<<"\t"<<"porduction";
  Xuatdsvideo(a,n);


  Search_type(a,n);
  cout<<endl;
  }