1. Tìm kiếm nội dung từ một trang Web bất kỳ

Bạn có thể tìm kiếm nội dung từ một trang Web bằng lệnh sau:
[Nội dung cần tìm] site:[Địa chỉ trang Web]
Ví dụ:2. Tìm kiếm trang Web có nội dung tương tự

Để tìm kiếm một trang Web có nội dung tương tự bạn có thể dùng lệnh sau:
related:[Địa chỉ trang Web]
Ví dụ:3. Chuyển đổi ngoại tệ

Để chuyển đổi ngoại tệ bằng Google bạn có thể dùng câu lệnh sau:
[Tên loại ngoại tệ dùng chuyển đổi] to [Tên loại ngoại tệ được đổi thành]
Ví dụ:4. Dùng máy tính Online

Để sử dụng chức năng máy tính từ Google bạn nhập như sau:
[Nhập phép tính bình thường]
Ví dụ:Chúc các bạn thành công!