Bài toán tìm cực trị lớp 11, dùng máy tính Casio 570VN PLUS để giải