Đoạn nhạc ở 24:05 mình nghe rất giống nhạc đài loan, mọi người có ai biết không?