1/ Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' cạnh a. M,N,E lần lượt là trung điểm BC,CC',C'A'. Tính tỉ số thể tích 2 phần của lăng trụ do mp (MNE) tạo ra.
2/ Cho hình chóp S.ABC đáy hình vuông cạnh a, tam giác SAD là tam giác đều nằm trong (SAD) vuông góc với đáy. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm SB, BC,CD.
a/Chứng minh AM vuông với BP.
b/Tính thể tích tứ diện CMNP.​