microsoft 365 copilot

  1. NTTH

    Microsoft 365 Copilot khai thác sức mạnh của AI

    (vfo.vn) Ngày 16/03/2023, Microsoft chính thức thông báo việc tích hợp sức mạnh của AI thế hệ tiếp theo vào các công cụ làm việc với Microsoft 365 Copilot. Hiện đang trong quá trình thử nghiệm với một số khách hàng thương mại, Copilot kết hợp sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với dữ...
Top