Danh hiệu

 1. 1

  First Post

  Bạn sẽ nhận được khi post bài viết đầu tiên
 2. 1

  First Reaction

  Bạn sẽ nhận được nếu nhận được 1 Reaction đầu tiên
 3. 5

  10 Post

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 5

  10 Reaction

  10 Reaction
 5. 10

  20 Post

  20 Post
 6. 10

  20 Reaction

  20 Reaction
 7. 25

  50 Post

  50 Post
 8. 25

  50 Reaction

  50 Reaction
 9. 50

  100 Reaction

  100 Reaction
 10. 50

  100 Post

 11. 100

  200 Reaction

  200 Reaction
 12. 100

  200 Post

 13. 100

  100 Post and 100 Reaction

  100 Post and 100 Reaction
 14. 300

  500 Reaction

  500 Reaction
 15. 300

  500 Post

  500 Post
 16. 500

  1000 Reaction

  500 Reaction
 17. 500

  1000 Post

 18. 1000

  1000 Post and 1000 Reaction

  1000 Post and 1000 Reaction
 19. 1000

  2000 Post

  2000 Post and Registed 180 days and 500 Reaction
 20. 1000

  2000 Reaction

  2000 Reaction
 21. 2500

  5000 Post

  5000 Post
 22. 2500

  5000 Reaction

  5000 Reaction
 23. 5000

  10000 Post

  10000 Post and 5000 Reaction
 24. 5000

  10000 Reaction

  10000 Reaction and 5000 Post
 25. 10000

  20000 Post

  20000 Post and 2000 Reaction
 26. 10000

  20000 Reaction

  20000 Reaction and 10000 Post
 27. 100000

  10000 Post and 10000 Reaction

  10000 Post and 10000 Reaction
Top