Thêm AUTO_INCREMENT trong table mysql phpmyadmin

AUto increment là 1 tính năng rất phổ biến trong sql nó được sử dụng hầu hết cho tất cả các bạn để tăng ID 1 cách tự động dễ dàng trong việc insert cũng như delete dữ liệu.
Khi các bạn tạo bảng trong phpmyadmin các bạn có thể tạo bằng query thì việc thêm Auto_increment khá dễ dàng ví dụ mẫu như sau:
CREATE TABLE User(
ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Username varchar(255) NOT NULL,
Email varchar(255),
);

Tuy nhiên khi bạn tạo bảng bằng tính năng có sẵn trong phpadmin có thể không để ý tính năng auto_increment ở đâu vì nó viết tắt. KHi các bạn tạo bảng thì check vào phần A_I như hình phía dưới đây để bật tính năng này lên.
auto-increment-create-table.jpg

Còn trong trường hợp bạn đã tạo rồi thì có sửa bằng cách chạy lệnh hoặc sửa tương tự. Bằng cách vào bảng đó, sau đó click vào Sructure và chọn Change

auto-increment-phpmyadmin.jpg

Và giống như phần lúc tạo, đánh dấu vào mục A_I để chọn auto increment cho cột đó.

auto-increment-mysql.jpg

Ngoài ra các bạn cũng có thể thiết lập giá trị auto_increment bằng cách chọn vào Operatioons -> Điền số vào phần AUTO_INCREMENT sao cho hợp lý hoặc reset lại tù đầu bằng cách điền số 1 vào.
 
  • Chủ đề
    mysql phpmyadmin
  • Top